rmodal.js

Adatkezelési tájekoztató

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

 

Az adatkezelő adatai

Név: KLASS WAGEN HUNGARY Kft. (a továbbiakban: „KLASS WAGEN, vagy „adatkezelő”, vagy „mi”)

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. VI. em

Cégjegyjékszám: 01-09-305681

Elérhetőségek:

Postacím: 1132 Budapest, Váci út 30. VI. em.

Emailcím: [email protected]

Honlap: http://klasswagen.hu/

Telefon: +36-20-3652558

 

I. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS

 

Az adatkezelés célja

 

Az Ügyfeleink azonosítása céljából, a számla kiállítása, illetve a kártérítési, vagy egyéb vitás ügyek hatékony elintézése, továbbá a vagyonvédelem céljából a szerződéskötést megelőzően személyes adatokat rögzítünk. Az itt említett személyes adatok közlése a bérleti szerződés előfeltételét képezi.

 

Az adatkezelés jogalapja

azaz milyen jogosultság alapján kezeljük az Ön személyes adatait.

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az Ön hozzájárulásával, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, olyan szerződés teljesítése érdekében, amelyben az ügyfél szerződéses fél, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekeink érvényesítése érdekében jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.

 

Kezelt személyes adatok

a Klass Wagen az alább felsorolt személyes adatokat kezelheti:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postázási cím, telefonszám, személyi igazolvány (útlevél) száma és érvényessége, anyja neve, nem, állampolgárság, aláírás, születési hely, születési idő, képmás, vezetői engedély száma és érvényessége, bankkártya száma és lejárati ideje, átvétel ideje, visszahozatal ideje

 

Adatkezelés időtartama

mennyi ideig kezeljük az adatait, mikor töröljük azokat

A szerződéskötés során, illetve az azt megelőzően velünk megosztott személyes adatokat a jogszabályoknak való megfelelés, illetve az esetleges vitás kérdések hatékony rendezése érdekében a szerződéskötéstől számított 6 évig megőrizzük. Az időtartam meghatározása során a polgári jogi igények általános elévülési idejére, valamint az elévülés nyugvásának szabályaira is.

 

Az adatok megismerésére jogosultak

azon személyek, cégek, amelyek a megadott adatok kapcsán műveletet jogosultak végezni

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk. Jogszabályban meghatározott esetben személyes adatokat az illetékes hatóságok felé továbbíthatunk.

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

A személyes adatokat az alábbi személyek felé továbbíthatjuk:

                Klass Wagen s.r.l.

                székhely: Timisoara, B-dul 16. Decembrie 1989 Nr. 35. Ap. 2., Románia

                honlap: www.klasswagen.com

                email: [email protected]

Megadott személyes adataival az alábbi adatfeldolgozó jogosult adatkezelési tevékenységet végezni:

                Accace Hungary Kft.

                székhely: 1132 Budapest, Váci út 30. VI. em.

                honlap: www.accace.hu

                email: [email protected]

Munkatársainkat és az adatfeldolgozásban közreműködő személyeket felhívjuk az adatok bizalmas kezelésének követelményére.

Hozzájárulás

A fentebb felsorolt bizonyos személyes adatok kezelése hozzájárulása alapján történik. Személyes adatainak kezeléséhez Ön oly módon járult hozzá, hogy a szerződéskötés során, adatainak bevitelét, és ellenőrzését követően az elektronikus felületen a hozzájárulásról szóló nyilatkozathoz rendelt jelölőnégyzetet bejelölte. Hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül visszavonhatja, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét, valamint az adatkezelés egyéb jogalapjait.

 

Jogos érdek

A fentebb felsorolt bizonyos személyes adatok kezelése a Klass Wagen jogos érdekei alapján történik. Jogos érdekeinket összevetettük az érintettek személyes adataikhoz fűződő jogaival. Az adatkezelőnek nyomós érdeke fűződik az esetleges szabálysértések és egyéb jogellenes cselekmények következtében szükségessé váló eljárások során a gépjárművek vezetőjének azonosításához, illetve az illetékes hatóságok tájékoztatásához, valamint a szerződéssel kapcsolatosan felmerülő igények érvényesítéséhez.

A Klass Wagen az érintettek adatait az adatbiztonság követelményeinek eleget téve kezeli, és azok továbbítására, felhasználására kizárólag szabálysértés elkövetése, illetve bűncselekmény gyanúja esetében kerül sor. A Klass Wagen ilyen esetekben a személyes adatokat az illetékes közhatalmi szervek felé továbbítja.

A fentiek miatt úgy ítéljük meg, hogy az adatkezelés során érvényesített jogos érdekek arányban állnak az érintettek jogait érő korlátozással.

 

Az Ön jogai

 

1.    Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

A megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

          a) az adatkezelés céljai,

          b) az érintett személyes adatok kategóriái,

          c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,

          d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,

        e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás

          f) panasz benyújtásának jogáról,

       g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmét elküldte részünkre.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértést nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.

 

2.    Személyes adatai helyesbítésének kérése

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

 

3.    Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot töröljük, ha

          a) kezelése jogellenes;

          b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

          c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen

          d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;

          e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

 

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait kérésére, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

4.    Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

          a) ha Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);

          b) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

          c) ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.

          d) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az Ön, vagy az adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

 

 Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet nem végzünk. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

 

5. Tiltakozás

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak,

Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személyazonosságát kétséget kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ. Ez esetben a kézbesítés esetleges sikertelenségéért felelősségünket kizárjuk.

Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

 

6. Panasz

 Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

 

7. Adathordozhatósághoz való jog

Kérése alapján a Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldjük Önnek.

 

Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

Igényérvényesítés módja

azaz hogyan érvényesítheti a fenti jogaiból eredő igényeit

1.    Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): [email protected]

 

3.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

II. SÜTIK

A Klass Wagen honlapján ún. „sütiket” alkalmaz, azaz érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Az adatkezelés célja

A felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. A sütikkel kapcsolatos további információkat itt találja:

link

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

Kezelt adatok

A tevékenység során használat időpontját, valamint az eszköz viselkedését, mint személyes adatokat kezeljük.

 

 

III. ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZLÉSE

 

Az adatkezelés célja

Álláspályázatok elbírálása és leendő munkahelyek betöltése.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az álláspályázatok elbírálásának tartama alatt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan szerződés megkötését megelőző lépések megtétele érdekében kezeljük jelentkezésében megadott személyes adatait, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél.

Az álláspályázatok elbírálásának tartamát követően az Ön hozzájárulása alapján jogosultak vagyunk a megadott személyes adatokat kezelni, amennyiben hozzájárulását megadja.

 

Kezelt személyes adatok

Minden, az Ön által a jelentkezés során megadott, személyes adatnak minősülő információ.

 

Az adatok megismerésére jogosultak

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk.

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

 

Érintetti jogok

Az álláshirdetésre jelentkezőket az I. pontban meghatározott érintetti jogok illetik meg, amelyet ugyancsak az ott leírt módon érvényesíthetnek.

 

2018. május 25.

Kapcsolat